Ministartsvo unutrašnjih poslova kao pružalac kvalifikovane usluge od poverenja, upisan 07.05.2018. godine u „Registar pružaoca kvalifikovane usluge od poverenja" rešenjem broj:  345-01-258/2018-12, pruža uslugu izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama pruža uslugu izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata na ličnim kartama sa čipom u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 94/17) i saglasno Uredbi o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja   („Službeni glasnik RS“, број 37/18).

MUP je odgovoran za pružanje kompletne usluge izdavanja sertifikata koja uključuje sledeće: 

  • registraciju korisnika

  • formiranje sertifikata

  • distribuciju sertifikata korisnicima

  • upravljanje životnim vekom (obnavljanje, suspenzija, reaktivacija i opoziv sertifikata) 

  • obezbeđivanje pouzdanog i javno dostupnog servisa za proveru statusa sertifikata. 

MUP je definisao opšte uslove pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji su precizirani u aktima: