**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | English| Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

DIGITALNI SERTIFIKAT

 

 

Digitalni sertifikat je elektronski dokument koji izdaje sertifikaciono telo. Digitalni sertifikat može da se shvati kao digitalna lična karta, jer sadrži podatke o korisniku sertifikata i podatke o izdavaocu sertifikata. To je uverenje kojim se potvrđuje veza između podataka za verifikaciju elektronskog potpisa i identiteta potpisnika, koji je izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tela.

 

U procesu izrade lične karte sa čipom, pored podataka o imaocu lične karte, u čip lične karte upisuje se sertifikat za autentikaciju. Rok važnosti sertifikata za autentikaciju je 5 godina. Sertifikat za autentikaciju se koristi za pristup različitim portalima i elektronskim servisima.

 

Na zahtev imaoca lične karte, a nakon potpisivanja Ugovora, u čip se upisuje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis. Rok važenja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis je 5 godina. Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis se koristi za digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata.

 

Osnovna razlika između sertifikata za autentikaciju i sertifikata za elektronski potpis je njihova namena, što je definisano u detaljima sertifikata i atributu Key Usage.

 

Sertifikat za autentikacijuSertifikat za elektronski potpis
Sertifikat za autentikaciju Sertifikat za elektronski potpis

 

Key Usage je kod sertifikata za autentikaciju Digital Signature, Key Encipherment; a kod sertifikata za elektronski potpis Digital Signature, Non-Repudiation.

 

U okviru digitalnog sertifikata, koji se izda korisniku, nalazi se pored ostalog i korisnikov javni ključ (Public Key), koji je par njegovom tajnom ključu (Private Key). Sertifikaciono telo garantuje tačnost podataka u sertifikatu tj. garantuje da javni ključ, koji se nalazi u sertifikatu, pripada korisniku čiji podaci su navedeni u tom istom sertifikatu. Zbog toga, ostali korisnici na Internetu ukoliko imaju poverenje u sertifikaciono telo, mogu da budu sigurni da odrеđeni javni ključ zaista pripada korisniku koji je vlasnik pripadajućeg tajnog ključa.

 

Digitalni sertifikat je elektronski dokument koji je javno dostupan na Internetu. Zbog toga što se u okviru sertifikata nalaze javni ključevi korisnika sertifikata, distribucijom sertifikata se distribuiraju i javni ključevi. Iz tog razloga, omogućena je pouzdana razmena javnih ključeva posredstvom Interneta između korisnika koji se nikada nisu sreli, uz mogućnost verifikovanja identiteta korisnika. Digitalni sertifikat je nemoguće falsifikovati jer je potpisan tajnim ključem (Private Key) sertifikacionog tela. Za verifikovanje valjanosti digitalnog sertifikata koristi se javni ključ tj. sertifikat sertifikacionog tela.

 

Dužina kriptografskih ključeva kod prve generacije ličnih karti sa čipom bila je 1024 bita. Izdavanje ličnih karti sa čipom nove generacije, sa kriptografskim ključevima dužine 2048 bita počelo je 18.08.2014. godine.

 

Дужина кључа 1024 битаДужина кључа 2048 бита
Dužina ključa 1024 bita Dužina ključa 2048 bita