**** Bread Crumbs ****

Početna strana | Ћирилица | Kontakt

Sertifikacionо telo MUP-a Republike Srbije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

DIGITALNI SERTIFIKAT

 

 

Digitalni (elektronski) sertifikat (digital certificate) je elektronski dokument koji izdaje Sertifikacioni autoritet (Certification Authority - CA). Digitalni sertifikat može da se shvati kao digitalna lična karta, jer sadrži podatke o korisniku sertifikata i podatke o izdavaocu sertifikata. To je uverenje kojim se potvrđuje veza između podataka za verifikaciju elektronskog potpisa i identiteta potpisnika, koji je izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tela.

 

U okviru digitalnog sertifikata koji se izda korisniku nalazi se pored ostalog i korisnikov javni kriptografski ključ (Public Key), koji je par njegovom tajnom kriptografskom ključu (Private Key). Sertifikacioni autoritet garantuje tačnost podataka u sertifikatu tj. garantuje da javni ključ koji se nalazi u sertifikatu pripada korisniku čiji su podaci navedeni u tom istom sertifikatu. Zbog toga, ostali korisnici na Internetu ukoliko imaju poverenje u Sertifikacioni autoritet, mogu da budu sigurni da određeni javni ključ zaista pripada korisniku koji je vlasnik pripadajućeg tajnog ključa.

 

Digitalni sertifikat je elektronski dokumenat koji je javno dostupan na Internetu. Zbog toga što se u okviru sertifikata nalaze javni ključevi korisnika sertifikata, distribucijom sertifikata se distribuiraju i javni ključevi. Iz tog razloga, omogućena je pouzdana razmena javnih ključeva posredstvom Interneta između korisnika koji se nikada nisu sreli, uz mogućnost verifikovanja identiteta korisnika.

 

Digitalni sertifikat je nemoguće falsifikovati jer je potpisan tajnim kriptografskim ključem (Private Key) sertifikacionog tela. Za verifikovanje valjanosti digitalnog sertifikata koristi se javni ključ tj. sertifikat sertifikacionog tela.