+
ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

Препорука је да се термин за издавање квалификованог електронског сертификата закаже преко електронске услуге портала еУправа .

Предуслов за издавање квалификованог електронског сертификата (у даљем тексту „сертификат“) кориснику је да корисник има важећу личну карту са чипом. Потребне обрасце за подношење захтева за издавање сертификата корисник преузима са ове странице.

У случају да је корисник заборавио свој ПИН, потребно је да приликом подношења захтева за издавање сертификата, поднесе захтев за деблокадом личне карте са променом ПИН-а.

Корисник је физичко лице коме се пружа услуга издавања квалификованог електронског сертификата.

Регистрационо тело је организациона јединица издаваоца сертификата овлашћена за вршење послова регистрације корисника, односно организациона јединица МУП-а надлежна за издавање личних идентификационих докумената.

Активациони податак је кориснички ПИН, који корисник добија у заштићеној коверти приликом преузимања личне карте са чипом.

Поступак издавања сертификата се састоји од следећих корака:

 1. Корисник службенику регистрационог тела (у даљем тексту „службеник“) предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за пружање услуге издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата - Образац 1. (у даљем тексту „Захтев за издавање сертификата“) са заокруженим бројем испред опције „Издавање сертификата“, односно бројем 1.

 2. Уз захтев прилаже два примерка својеручно потписаног документа Општи услови пружања услуге издавања квалификованих електронских сертификата (у даљем тексту „Општи услови издавања сертификата“).

 3. На захтев корисника закључује се Уговор о пружању услуге издавања квалификованог електронског сертификата (у даљем тексту „Уговор“) у два примерка. Корисник у присуству службеника потписује горе наведена документа.

 4. Након подношења Захтева за издавање сертификата и потписивања Уговора службеник започиње процес издавања сертификата, при чему у предвиђено поље уноси e-mail корисника из захтева, ако је корисник у захтеву навео да је потребно у сертификат уписати e-mail.

 5. У процесу издавања сертификата неопходно је унети активациони податак (ПИН) који је познат само кориснику.

 6. Потребно је омогућити кориснику да у процесу издавања сертификата у кораку који захтева унос ПИН-а, сам унесе свој ПИН. 

 7. Након уписа сертификата у чип личне карте службеник спаја Захтев са по једним примерком Уговора и Општих услова издаваања сертификата и одлаже их на чување, а кориснику предаје личну карту и по један примерак Уговора и Општих услова издавања сертификата.  На овај начин је завршен поступак издавања сертификата.

 

+
ПОСТУПАК ОБНАВЉАЊА СЕРТИФИКАТА

Предуслов за обнављање сертификата кориснику је да корисник има важећу личну карту са чипом и важећи Уговор. Корисник захтева обнављање сертификата у случају да је истекао рок важности сертификата или је до истека рока важности сертификата остало шест месеци или мање. Образац захтева за обнављање сертификата корисник добија од службеника регистрационог тела или преузима овде.

Корисник је физичко лице коме се пружа услуга издавања квалификованог електронског сертификата.

Регистрационо тело је организациона јединица издаваоца сертификата овлашћена за вршење послова регистрације корисника, односно организациона јединица МУП-а надлежна за издавање личних идентификационих докумената.

Активациони податак је кориснички ПИН, који корисник добија у заштићеној коверти приликом преузимања личне карте са чипом.

 

Поступак обнављања сертификата се састоји од следећих корака:

 1. Корисник предаје службенику попуњен и својеручно потписан Захтев за пружање услуге издавања и обнављања квалификованих електронских сертификата - Образац 1. (у даљем тексту „Захтев за обнављање сертификата“) са заокруженим бројем испред опције „Обнављање сертификата“, односно бројем 2.

 2. Службеник на основу примљеног Захтева за обнављање сертификата започиње процес обнављања сертификата, при чему у предвиђено поље уноси e-mail корисника из захтева, ако  је корисник у захтеву навео да је потребно у сертификат уписати  e-mail.

 3. У процесу обнављања сертификата неопходно је  унети активациони податак (ПИН) који је познат само кориснику.

 4. Потребно је омогућити кориснику,  да у процесу обнављања сертификата у кораку који захтева унос ПИН-а, сам унесе свој ПИН.

 5. Након уписа сертификата у чип личне карте службеник кориснику предаје личну карту, а Захтев за обнављање сертификата одлаже на чување. На овај начин је завршен поступак обнављања сертификата.

 

+
ПОСТУПАК ДЕБЛОКАДЕ ПИН-а

 

ПИН је тајни активациони податак који се кориснику уручује у заштићеној коверти приликом уручења личне карте са чипом. Корисник први пут уноси свој ПИН у процесу издавања квалификованог електронског сертификата (у даљем тексту „сертификата“), а након тога тај ПИН уноси приликом коришћења сертификата. Уколико корисник при коришћењу сертификата три пута унесе погрешан ПИН долази до блокаде ПИН-а.

 

Предуслов за деблокаду ПИН-а личне карте је да је лична карта важећа и да корисник лично поднесе захтев за деблокадом. Образац захтева за деблокадом ПИН-а личне карте корисник добија од службеника регистрационог тела  или преузима овде.

 

Поступак деблокаде ПИН-а личне карте састоји се из следећих корака:

 1. Корисник предаје службенику регистрационог тела ( у даљем тексту „службеник“) попуњен и својеручно потписан Захтев за деблокадом ПИН-а личне карте - Образац 2.  (у даљем тексту „Захтев“). У Захтеву се корисник опредељује да задржи постојећи ПИН или да га промени. 

 2. Службеник својим потписом на Захтеву потврђује да је примио Захтев и започиње процес деблокаде ПИН-а личне карте.

 3. У случају да је корисник изабрао опцију деблокада са променом ПИН-а има право да у процесу деблокаде сам одреди и у предвиђено поље унесе свој нови  ПИН.

 4. Након успешно завршеног процеса деблокаде ПИН-а службеник личну карту предаје кориснику, а захтев за деблокадом одлаже на чување.

 

+
ПРОМЕНА СТАТУСА СЕРТИФИКАТА

Корисник има право да на основу важећег Уговора и у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, захтева промену статуса сертификата. Статус сертификата се из активног може променити у опозван и суспендован. Сертификат који је у статусу суспендован се може реактивирати, чиме се враћа у активан статус. Образац захтева за променом статуса сертификата корисник може преуезети овде.


Поступак опозива сертификата се састоји од следећих корака:

 1. Корисник службенику регистрационог тела (у даљем тексту „службеник“) предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за промененом статуса квалификованог електронских сертификата, са заокруженим бројем испред опције „Опозив сертификата“, односно бројем 1.

 2. Службеник својим потписом потврђује да је примио Захтев за опозивом сертификата.

 3. Након подношења Захтева за опозивом сертификата службеник започиње процес опозива сертификата.

 4. Службеник одлаже Захтев за опозивом сертификата на чување, а корисника обавештава да је корисников сертификат опозван, што подразумева трајно укидање важења сертификата и његово објављивање на листи опозваних сертификата (без могућности његовог враћања у активно стање).

Поступак суспензије сертификата се састоји од следећих корака:

 1. Корисник службенику предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за променом статуса квалификованог електронског сертификата са заокруженим бројем испред опције „Суспензија сертификата“, односно бројем 2.

 2. Службеник својим потписом потврђује да је примио Захтев за суспензијом сертификата.

 3. Након подношења Захтева за суспензијом сертификата службеник започиње процес суспензије сертификата.

 4. Службеник одлаже Захтев за суспензијом сертификата на чување, а корисника обавештава да је корисников сертификат суспендован, што подразумева привремено укидање важења сертификата и његово објављивање на листи опозваних сертификата.

Поступак реактивације сертификата се састоји од следећих корака:

 1. Корисник службенику предаје попуњен и својеручно потписан Захтев за променом статуса квалификованог електронског сертификата са заокруженим бројем испред опције „Реактивација сертификата“, односно бројем 3.

 2. Службеник својим потписом потврђује да је примио Захтев за реактивацијом сертификата.

 3. Након подношења Захтева за реактивацијом сертификата службеник започиње процес реактивације сертификата.

 4. Службеник одлаже Захтев за реактивацијом сертификата у архиву, а корисника обавештава да је корисников сертификат реактивиран, што подразумева брисање сертификата са листе опозваних сертификата и враћање у активан статус.

 

 

+
ИНСТАЛАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ЛИЧНЕ КАРТЕ

Предуслови за инсталацију софтвера: 


Софтвер за личне карте за 32-битне системе:

 1. Читач електронске личне карте —  Челик вер. 1.4.1.0 32-bit
 2. Middleware за личну карту — TrustEdgeID вер. 2.2.9.3 32-bit
 3. Middleware за личну карту — RSIDCardMW вер. 2.1.0  32-bit ( за личне карте са старим чиповима издате пре 18.08.2014. године)


Софтвер за личне карте за 64-битне системе:

 1. Читач електронске личне карте —   Челик вер. 1.4.1.0 64-bit 
 2. Middleware за личну карту — TrustEdgeID вер.  2.2.9.3  64-bit
 3. Middleware за личну карту  — RSIDCardMW вер. 2.1.0 64-bit   (за личне карте са старим чиповима издате пре 18.08.2014. године)


CelikApi.dll je софтверска компонента је намењена програмерским кућама за интеграцију у пословним системима, који се налазе на Windows платформама. 

CelikApi Windows 1.4.1 32-bit

CelikApi Windows 1.4.1 64-bit


Упутства за инсталацију софтвера:

 1. Упутство за инсталацију апликације Челик;

 2. Упутство за инсталацију RSIDCardMW;

 3. Упутство за инсталацију TrustEdgeID;

 4. Celik API 1.4.0 — опис функција;