+
PITANJA U VEZI IZDAVANJA KVALIFIKOVANIH SERTIFIKATA

Gde se može dobiti sertifikat za elektronski potpis?
Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis se može dobiti u bilo kojoj policijskoj stanici bez obzira na adresu prijavljenog  prebivališta/boravišta, na šalteru koji radi izdavanje ličnih karti. 

Koja je cena izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata?
Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata je potpuno besplatno.

Na kom mediju se upisuje kvalifikovani elektronski sertifikat?
Kvalifikovani sertifikat se upisuje u čip lične karte.

Da li se sertifikat može dobiti na nekom drugom mediju?
MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate isključivo na ličnim kartama građana Republike Srbije i ličnim kartama za strance.

Šta je potrebno za dobijanje sertifikata?
Da biste dobili kvalifikovani elektronski sertifikat neophodno je da imate važeću ličnu kartu sa čipom izdatu posle 18.08.2014. godine, da podnesete Zahtev za izdavanje sertifikata i potpišete Ugovor o izdavanju sertifikata u policijskoj stanici u prisustvu policijskog službenika, koji radi na izdavanju kvalifikovanih sertifikata.

Gde se mogu naći obrasci Zahteva i Ugovora?
Obrasci Zahteva i Ugovora se mogu preuzeti sa ovog sajta, a mogu se dobiti i u policijskoj stanici.

Da li se Zahtev za izdavanje sertifikata mora lično podneti?
Imalac lične karte mora lično podneti Zahtev.

Da li pravno lice može dobiti kvalifikovani elektronski sertifikat?
MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate fizičkim licima. Fizičko lice može u ime pravnog lica da vrši potpisivanje, uz ovlašćenje dobijeno od pravnog lica.

Kako se može zakazati termin za izdavanje sertifikata?
Termin za izdavanje sertifikata se može zakazati elektronski preko portala eUprava, https://euprava.gov.rs/

Koliko se čeka na dobijanje sertifikata?
Sertifikat se dobija odmah nakon podnošenja Zahteva i potpisivanja Ugovora.

Koliko se čeka na aktivaciju sertifikata?
Sertifikat je aktivan odmah nakon upisivanja u čip lične karte.

+
PITANJA U VEZI VREMENA VAŽENJA KVALIFIKOVANIH SERTIFIKATA

Koji je rok važnosti kvalifikovanih elektronskih sertifikata?
Kvalifikovani elektronski sertifikati se izdaju sa rokom važnosti od 5 godina.

U kom slučaju se sertifikat izdaje sa rokom važnosti kraćim od 5 godina?
U slučaju da je u trenutku izdavanja sertifikata do kraja važnosti lične karte ostalo manje od 5 godina, sertifikat se izdaje sa periodom važenja kraćim od 5 godina, odnosno sa rokom važenja lične karte.

Šta se dešava kad istekne period važnosti sertifikata, da li se lična karta mora zameniti?
Ukoliko je lična karta i dalje važeća, a izdata je posle 18.08.2014. godine nije potrebno menjati ličnu kartu kada istekne važnost sertifikata, već treba podneti zahtev za obnavljanje sertifikata, pri čemu se u postojeću ličnu kartu upisuje novi sertifikat. U slučaju da je lična karta izdata pre 18.08.2014. godine potrebno je zameniti ličnu kartu, a zatim podneti zahtev za izdavanje sertifikata.

Kako se može proveriti da li je sertifikat važeći?
važnosti sertifikata upisan je u sam sertifikat, pa se važnost sertifikata može proveriti iščitavanjem sertifikata u aplikaciji Čelik, tab Prikaz sertifikata.

+
PITANJA U VEZI PIN-a LIČNE KARTE SA ČIPOM

Šta je PIN za ličnu kartu?
PIN je tajni podatak, koji se dobija u koverti prilikom preuzimanja lične karte i poznat je samo imaocu lične karte.

Čemu služi PIN za ličnu kartu?
PIN je neophodan za korišćenje sertifikata, jer ga je potrebno uneti pri logovanju na elektronske portale i prilikom elektronskog potpisivanja dokumenta.

Kako se PIN blokira?
U slučaju da se tri puta unese pogrešan dolazi do blokade PIN-a.

Šta raditi u slučaju blokade PIN-a?
Kad je PIN za ličnu kartu blokiran, potrebno je podneti zahtev za deblokadom PIN-a lične karte u nadležnoj policijskoj stanici.

Šta raditi u slučaju da je PIN zaboravljen/izgubljen?
Kad je PIN za ličnu kartu zaboravljen/izgubljen, potrebno je u policijskoj stanici podneti zahtev za deblokadom lične karte sa promenom PIN-a.

Gde podneti zahtev za deblokadom PIN-a?
Zahtev za deblokadom PIN-a se podnosi u policijskoj stanici.

Da li mogu da promenim svoj PIN?
Ukoliko nije blokiran PIN se može promeniti u aplikaciji Čelik, tab Lična karta/Promeni PIN.

+
PITANJA U VEZI KORIŠĆENJA SERTIFIKATA LIČNE KARTE

Da li se sertifikat može koristiti odmah nakon dobijanja?
Sertifikat se može koristiti odmah nakon dobijanja, ako je na računaru instaliran odgovarajući softver za ličnu kartu i ako se sertifikati nalaze na računaru u Personal sertifikat kontejneru.

Kako mogu da vidim svoje sertifikate sa lične karte?
Sertifikate sa lične karte možete iščitati pomoću aplikacije "Čelik", tab "Prikaz sertifikata".

Šta da radim, kad probam da iščitam sertifikat za elektronski potpis aplikacija Čelik mi izbacuje poruku „Lična karta ne sadrži sertifikat za elektronski potpis"?
Potrebno je da podnesete zahtev za izdavanja sertifikata za elektronski potpis.

Kako prepoznati sertifikat za elektronski potpis?
Otvorite sertifikat, pa u tabu "Details" proverite atribut "Key Usage", ako je "Digital signature, Non-repudiation" znači da se radi o sertifikatu za elektronski potpis.

Gde se nalazi softver za ličnu kartu?
Softver za ličnu kartu je objavljen na sajtu sertifikacionog tela MUP-a.

Kako se sertifikati smeštaju u Personal store-u?
Nakon pravilne instalacije softvera i ubacivanja lične karte u čitač smart kartica sertifikati se smeštaju u Personal store-u.

Zašto se moji sertifikati nalaze u Other people store-u, a ne u Personal store-u?
U slučaju da se sertifikati sa lične karte instaliraju iz aplikacije Čelik oni se smeštaju u Other people store-u umesto u Personal store store-u. Lične sertifikate ne treba instalirati iz aplikacije Čelik.

Šta raditi kad su lični sertifikati u Other people store-u?
Ako se lični sertifikati nalaze u Other people store-u treba ih odatle obrisati.

Kako obrisati lične sertifikate iz Other people store-u kada je dugme „Remove“ neaktivno?
U slučaju da dugme „Remove“ nije aktivno brisanje sertifikata se može izvršiti pomoću komande CERTMGR.MSC

Šta može biti razlog da se lični sertifikati ne vide u Personal store-u?
Proveriti da li je startovan servis Certificate propagation.

+
PITANJA U VEZI INSTALACIJE SOFTVERA ZA LIČNE KARTE

Koji softver se koristi za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine?
Za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine treba instalirati Čelik i TrustEdgeID.

Koji softver se koristi za lične karte izdate pre 18.08.2014. godine?
Za lične karte izdate pre 18.08.2014. godine treba instalirati Čelik i RSIDCardMW.

Da li na istom računaru mogu da budu instalirani TrustEdgeID i RSIDCardMW i da nesmetano rade?
TrustEdgeID i RSIDCardMW mogu biti instalirani na istom računaru bez problema.

Šta raditi kad je instaliran TrustEdgeID, ali se sertifikati ne vide u Personal store-u?
Potrebno je u „Token Manager“-u u tabu „Certificates“ proveriti da li su očitani sertifikati. U slučaju da je pored naziva sertifikata crveni x, desni klik na svaki od njih , a zatim na Install.

Zašto mi Token manager ne prepoznaje ličnu kartu?
Ako se radi o ličnoj karti izdatoj pre 18.08.2014. godine to je sasvim regularno. Token manager se koristi samo za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine.

Šta raditi kad je instaliran RSIDCardMW, ali se sertifikati ne vide u Personal store-u?
Proveriti da li su sertifikati u Other people store-u, ako su tamo treba ih obrisati. Nakon brisanja sertifikata iz Other people store-a i restarta računara sertifikati će se smestiti u Personal store-u kad se lična karta ubaci u čitač smart kartica.

Imam instaliran RSIDCardMW na operativno sistemu Windows 10, ali mi se sertifikati ne vide u Personal store-u, šta da radim?
Deinstalirajte RSIDCardMW, a zatim ga instalirajte sa uključenom opcijom za kompatibilnost (Properties na instalaciju programa, Compatibility, Run this program in compatibility mode for; Previous version of Windows). Nakon restarta računara i ubacivanja lične karte u čitač smart kartica sertifikati će se naći u Personal store-u.

Šta da radim kad aplikacija Čelik ne može da se instalira?
Pre instalacije aplikacije Čelik instalirajte Microsoft Visual C++ .