+
POSTUPAK IZDAVANJA KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA

 

Preporuka je da se termin za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata zakaže preko elektronske usluge portala eUprava.

Preduslov za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u daljem tekstu „sertifikat“) korisniku je da korisnik ima važeći identifikacioni dokument (ličnu kartu sa čipom izadatu POSLE 18.08.2014. godine) i da zna svoj korisnički PIN. Potrebne obrasce za podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata korisnik preuzima sa ove stranice.

U slučaju da je korisnik zaboravio svoj PIN, potrebno je da pre podnošenja zahteva za izdavanje sertifikata, podnese zahtev za deblokadom lične karte sa promenom PIN-a.

Korisnik je fizičko lice kome se pruža usluga izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Registraciono telo je organizaciona jedinica izdavaoca sertifikata ovlašćena za vršenje poslova registracije korisnika, odnosno organizaciona jedinica MUP-a nadležna za izdavanje ličnih identifikacionih dokumenata.

Aktivacioni podatak je korisnički PIN, koji korisnik dobija u zaštićenoj koverti prilikom preuzimanja lične karte sa čipom. 

 

Postupak izdavanja sertifikata se sastoji od sledećih koraka:


1. Korisnik službeniku registracionog tela (u daljem tekstu „službenik“) predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata - Obrazac 1u daljem tekstu „Zahtev za izdavanje sertifikata“) sa zaokruženim brojem ispred opcije „Izdavanje sertifikata“, odnosno brojem 1.


2. Uz zahtev prilaže dva primerka svojeručno potpisanog dokumenta Opšti uslovi pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata (u daljem tekstu „Opšti uslovi izdavanja sertifikata“).


3. Na zahtev korisnika zaključuje se Ugovor o pružanju usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u daljem tekstu „Ugovor“) u dva primerka. Korisnik u prisustvu službenika potpisuje gore navedena dokumenta.


4. Nakon podnošenja Zahteva za izdavanje sertifikata i potpisivanja Ugovora službenik započinje proces izdavanja sertifikata, pri čemu u predviđeno polje unosi e-mail korisnika iz zahteva, ako je korisnik u zahtevu naveo da je potrebno u sertifikat upisati e-mail.


5. U procesu izdavanja sertifikata neophodno je uneti aktivacioni podatak (PIN) koji je poznat samo korisniku. Potrebno je omogućiti korisniku da u procesu izdavanja sertifikata u koraku koji zahteva unos PIN-a, sam unese svoj PIN.


6. Nakon upisa sertifikata u čip lične karte službenik spaja Zahtev sa po jednim primerkom Ugovora i Opštih uslova izdavaanja sertifikata i odlaže ih na čuvanje, a korisniku predaje ličnu kartu i po jedan primerak Ugovora i Opštih uslova izdavanja sertifikata.  Na ovaj način je završen postupak izdavanja sertifikata.

 

+
POSTUPAK OBNAVLJANJA SERTIFIKATA

Preduslov za obnavljanje sertifikata korisniku je da korisnik ima važeću ličnu kartu sa čipom izdatu POSLE 18.08.2014. godine i važeći Ugovor. Korisnik zahteva obnavljanje sertifikata u slučaju da je istekao rok važnosti sertifikata ili je do isteka roka važnosti sertifikata ostalo šest meseci ili manje. Obrazac zahteva za obnavljanje sertifikata korisnik dobija od službenika registracionog tela ili preuzima ovde.

Korisnik je fizičko lice kome se pruža usluga izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Registraciono telo je organizaciona jedinica izdavaoca sertifikata ovlašćena za vršenje poslova registracije korisnika, odnosno organizaciona jedinica MUP-a nadležna za izdavanje ličnih identifikacionih dokumenata.

Aktivacioni podatak je korisnički PIN, koji korisnik dobija u zaštićenoj koverti prilikom preuzimanja lične karte sa čipom.

 

Postupak obnavljanja sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

 

1. Korisnik predaje službeniku popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za pružanje usluge izdavanja i obnavljanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata - Obrazac 1. (u daljem tekstu „Zahtev za obnavljanje sertifikata“) sa zaokruženim brojem ispred opcije „Obnavljanje sertifikata“, odnosno brojem 2. 

 

2. Službenik na osnovu primljenog Zahteva za obnavljanje sertifikata započinje proces obnavljanja sertifikata, pri čemu u predviđeno polje unosi e-mail korisnika iz zahteva, ako  je korisnik u zahtevu naveo da je potrebno u sertifikat upisati  e-mail.

 

3. U procesu obnavljanja sertifikata neophodno je  uneti aktivacioni podatak (PIN) koji je poznat samo korisniku.

 

4. Potrebno je omogućiti korisniku,  da u procesu obnavljanja sertifikata u koraku koji zahteva unos PIN-a, sam unese svoj PIN.

 

5. Nakon upisa sertifikata u čip lične karte službenik korisniku predaje ličnu kartu, a Zahtev za obnavljanje sertifikata odlaže na čuvanje. Na ovaj način je završen postupak obnavljanja sertifikata. 

+
POSTUPAK DEBLOKADE PIN-a LIČNE KARTE

 

PIN je tajni aktivacioni podatak koji se korisniku uručuje u zaštićenoj koverti prilikom uručenja lične karte sa čipom. Korisnik prvi put unosi svoj PIN u procesu izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata (u daljem tekstu „sertifikata“), a nakon toga taj PIN unosi prilikom korišćenja sertifikata. Ukoliko korisnik pri korišćenju sertifikata tri puta unese pogrešan PIN dolazi do blokade PIN-a.

 

Preduslov za deblokadu PIN-a lične karte je da je lična karta važeća i da korisnik lično podnese zahtev za deblokadom. Obrazac zahteva za deblokadom PIN-a lične karte korisnik dobija od službenika registracionog tela  ili preuzima ovde.

 

Postupak deblokade PIN-a lične karte sastoji se iz sledećih koraka:

 

1. Korisnik predaje službeniku registracionog tela ( u daljem tekstu „službenik“) popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za deblokadom PIN-a lične karte - Obrazac 2.  (u daljem tekstu „Zahtev“). U Zahtevu se korisnik opredeljuje da zadrži postojeći PIN ili da ga promeni.

 

2. Službenik svojim potpisom na Zahtevu potvrđuje da je primio Zahtev i započinje proces deblokade PIN-a lične karte.

 

3. U slučaju da je korisnik izabrao opciju deblokada sa promenom PIN-a ima pravo da u procesu deblokade sam odredi i u predviđeno polje unese svoj novi  PIN.

 

4. Nakon uspešno završenog procesa deblokade PIN-a službenik ličnu kartu predaje korisniku, a zahtev za deblokadom odlaže na čuvanje.

+
PROMENA STATUSA SERTIFIKATA

Korisnik ima pravo da na osnovu važećeg Ugovora i u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, zahteva promenu statusa sertifikata. Status sertifikata se iz aktivnog može promeniti u opozvan i suspendovan. Sertifikat koji je u statusu suspendovan se može reaktivirati, čime se vraća u aktivan status. Obrazac zahteva za promenom statusa sertifikata korisnik može preuezeti ovde.

 

Postupak opoziva sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

 

1. Korisnik službeniku registracionog tela (u daljem tekstu „službenik“) predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenenom statusa kvalifikovanog elektronskih sertifikata, sa zaokruženim brojem ispred opcije „Opoziv sertifikata“, odnosno brojem 1.

 

2. Službenik svojim potpisom potvrđuje da je primio Zahtev za opozivom sertifikata.

 

3. Nakon podnošenja Zahteva za opozivom sertifikata službenik započinje proces opoziva sertifikata.

 

4. Službenik odlaže Zahtev za opozivom sertifikata na čuvanje, a korisnika obaveštava da je korisnikov sertifikat opozvan, što podrazumeva trajno ukidanje važenja sertifikata i njegovo objavljivanje na listi opozvanih sertifikata (bez mogućnosti njegovog vraćanja u aktivno stanje).

 

Postupak suspenzije sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

 

1. Korisnik službeniku predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenom statusa kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa zaokruženim brojem ispred opcije „Suspenzija sertifikata“, odnosno brojem 2.

 

2. Službenik svojim potpisom potvrđuje da je primio Zahtev za suspenzijom sertifikata.

 

3. Nakon podnošenja Zahteva za suspenzijom sertifikata službenik započinje proces suspenzije sertifikata.

 

4. Službenik odlaže Zahtev za suspenzijom sertifikata na čuvanje, a korisnika obaveštava da je korisnikov sertifikat suspendovan, što podrazumeva privremeno ukidanje važenja sertifikata i njegovo objavljivanje na listi opozvanih sertifikata.

 

Postupak reaktivacije sertifikata se sastoji od sledećih koraka:

1. Korisnik službeniku predaje popunjen i svojeručno potpisan Zahtev za promenom statusa kvalifikovanog elektronskog  sertifikata sa zaokruženim brojem ispred opcije „Reaktivacija sertifikata“, odnosno brojem 3.

2. Službenik svojim potpisom potvrđuje da je primio Zahtev za reaktivacijom sertifikata.

3. Nakon podnošenja Zahteva za reaktivacijom sertifikata službenik započinje proces reaktivacije sertifikata.

4. Službenik odlaže Zahtev za reaktivacijom sertifikata u arhivu, a korisnika obaveštava da je korisnikov sertifikat reaktiviran, što podrazumeva brisanje sertifikata sa liste opozvanih sertifikata i vraćanje u aktivan status.

+
INSTALACIJA SOFTVERA ZA LIČNE KARTE

Preduslovi za instalaciju softvera


 

Instalacija softvera za ličnе karte:


  1. Čitač elektronske lične karte, Čelik aplikacija (v1.3.8.2) 32 bitni ili  Čelik aplikacija (v1.3.8.2)  64 bitni;

  2. Middleware za lične karte izdate pre 18.08.2014. godineRSIDCardMW (v2.1.0) 32 bitni ili  RSIDCardMW (v2.1.0) 64 bitni;

  3. Middleware  za lične karte izdate posle 18.08.2014. godine, TrustEdge (v2.2.9.1) 32 bitni ili TrustEdge (v2.2.9.1) 64 bitni;

 

Softverska komponenta CelikApi.dll (CelikApi (v1.3.3) 32 bitni ili CelikApi (v1.3.3) 64 bitni) je namenjen programerskim kućama za integraciju u poslovnim sistemima, koji se nalaze na Windows platformama. 

 

Uputstva za instalaciju softvera:


  1. Uputstvo za instalaciju aplikacije Čelik;

  2. Uputstvo za instalaciju RSIDCardMW;

  3. Uputstvo za instalaciju TrustEdgeID;

  4. Uputstvo za koriišćenje ČelikApi;